نکات ايمني هنگام كار با وسايل شيشه اي

موارد ايمني زير را هنگام کار با وسايل شيشه اي رعايت نماييد:  

·        ظروف شيشه اي شكسته يا ترك خورده را دور بريزيد.

·        هرگزدرظروف شيشه اي را با قدرت و فشار باز نكنيد ، درهايي كه چسبيده يا فرو رفته اند ، بايد بريده شوند.

·        بايد قبل از شستشو ، وسايل شيشه اي آلوده را ضدعفوني نمود.

·        بايد قطعات شكسته و يا دور ريختني را در يك محفظه مخصوص و مقاوم قرار داد .

·        ظروف شيشه اي داغ را بايد با دستكش هاي مقاوم به حرارت جابجا نمود.

·        وسايل شيشه اي شكسته شده را فقط با روش هاي مكانيكي جابجا نمائيد.

·        حتي الامكان از ملزومات آزمايشگاهي يكبار مصرف استفاده نمائيد .

 

رعايت موارد ايمني در هنگام كار با سانتريفوژ :

آئروسل ها : بايد حتي الامكان سانتريفوژ در هنگام كار، حداقل ميزان آئروسل را ايجاد كند .

استفاده از سانتريفوژ : هنگام روشن كردن سانتريفوژ مطمئن باشيد كه در آن كاملاً بسته شده باشد.

آلودگي :  از سانتريفوژ نمودن لوله هاي حاوي نمونه خون ، ادرار ، خلط .... و يا مايعات قابل اشتعال كه درپوش نداشته باشد، خودداري نمائيد.در هنگام سانتريفوژ يك سيستم خلاء ايجاد مي شود كه باعث تبخير مايعات       مي گرددكه مي تواند منجربه ايجاد ذرات آئروسل از مواد آلوده شده و ياسبب انفجار مايعات قابل اشتعال گردد .

عوامل عفوني  : همه كشت ها و يا نمونه هايي كه در آنها احتمال ايجاد آئروسل هاي عفوني وجود دارد ، بايد در لوله هاي مخصوص سانتريفوژ كه كاملاً دربسته باشد و در محفظه هايي با در كاملاً محكم سانتريفوژ گردد .

تميز كردن : بايد سانتريفوژ بطور مرتب با محلول هيپوكلريت سديم با رقت10/1 و يا مواد مناسب ديگر ضدعفوني شود .

طراز نمودن :هنگامي كه باسانتريفوژكارمي كنيد  بايد مطمئن شويدكه سيستم تعادلي آن درست باشد .روتورهاي متعادل نشده در چرخش ايجاد ارتعاش مي كنند .

در صورت شکستگي و يا مشکوک شدن به شکستن لوله در سانتريفوژ، بايد موتور خاموش  شده وبه مدت 30 دقيقه صبر نمائيد. اگر بعد از خاموش شدن سانتريفوژ متوجه شکستگي لوله شديد ، بايد بلافاصله درآن را بسته و به مدت 30 دقيقه صبر نموده وسپس اقدام به تميز نمودن و ضدعفوني کردن محل نماييد.( مطابق دستورالعمل  چگونگي حفاظت در مواقع شکستن ظروف حاوي مواد آلوده و يا ريختن مواد آلوده).

           

كرايوستات (Cryostat ) و ميكروتوم (Microtom) :

وسايل فوق جزء وسايل خطرناك مي باشند كه داراي تيغه برنده اي هستند كه ممكن است باعث بريدگي پوست

گردد .تفاوت اصلي اين دو وسيله آن است كه در ميكروتوم ، بافت هايي مورد برش قرار مي گيرند كه در پارافين غوطه ور شده و عموماً آلوده كننده نيستند ، اما كرايوستات يك وسيله بسيار خطرناك است چون بافت مورد استفاده منجمد بوده و ثابت نمي گردد و مي تواند محتوي عوامل آلوده باشد كه بايد توصيه هاي ايمني زير را در مواقع كار با آنها به كار بست . دو نوع حادثه قابل پيشگيري شامل :

 1- عفونت و 2- صدمات مكانيكي ممكن است مشاهده گردد .

  

   كنترل عفونت  :

·    گيره نگه دارنده بلوك و برس بايد جهت آلودگي زدايي در محلول ضد عفوني كننده مناسب قرارداده شود.            

·    بايد بعد از اتمام كار با كرايوستات ، دستگاه به دفعات با الكل 70% ضدعفوني گردد .

·    بايد حداقل هفته اي يكبار يخ دستگاه آب گردد و اگر انتظار مي رود كه بافت با باكتري مايكو باكتريوم آلوده باشد بلافاصله دستگاه با يك ماده موثر بر عليه عامل توبركولوز ضدعفوني گردد (مطابق دستورالعمل ضدعفوني نمودن)

·       بايد اقدامات حفاظتي شديدي در مواقعي كه با عامل Creutzfeld-Jakob سر و كار داريم ، بكار گرفته شود .استفاده از هيدروكسيد سديم ( سود سوزآور) جهت آلودگي زدايي توصيه مي شود .(مطابق دستورالعمل ضدعفوني نمودن)

·       بايد از دستكش و ساير وسايل حفاظتي مناسب استفاده نمود .

·       بايد هنگام برش ، دريچه دستگاه بسته باشد .

·       بايد مدارك مربوط به روش هاي آلودگي زدايي موجود بوده و سوابق مربوط به آن نگهداري شود .

 

    صدمات مکانيکي :

 وسايل فوق به علت استفاده از تيغه خطرناك مي باشند ، لذا بايد توصيه هاي زير را هنگام كار با تيغه بكار بست :

هرگز تيغه را بدون محافظ رها نكنيد . 

تيغه هاي يكبار مصرف را در محفظه مقاوم مخصوص وسايل برنده قرار دهيد.

ا گر بدون برداشتن تيغه ، نمونه ها را تعويض مي نمائيد ، تيغه را با محافظ انگشتان بپوشانيد. در اين هنگام دسته      آن   بايد قفل شده باشد .

 

   

    سطوح :

سقف ، ديوار ، كف و سطوح ميزهاي آزمايشگاه بايد غيرقابل نفوذ بوده و بايد سطوح ميزها را فوراً بعد از آلودگي با نمونه يا بعد از اتمام كار روزانه با مواد ضدعفوني كننده مانند هيپوكلريت سديم با رقت 5 گرم در ليتر

يا5/0 گرم درصد و يا هرگونه محلول سفيد كننده خانگي كه به نسبت 10/1 رقيق شده باشد (به شرط اينکه داراي

کلر فعال 5% باشند) ، ضدعفوني نمود .

 

      نگهداري مواد خطرناك :

بايد معرف ها ، مواد شيميائي (اسيدها ، بازها و ...) و يا رنگ هاي داراي خواص سمي را در قفسه يا محفظه هاي عايق از نظر خارج شدن بخار قرار داد .چيدمان محلولهاي فوق نبايد بر اساس حروف الفبا انجام گيرد.بايد مايعات خطرناك مانند اسيدها يا قلياها در قفسه هايي با ارتفاع زير سطح چشمي ذخيره شوند .ذخيره سازي محفظه هاي بزرگ بايد نزديك زمين باشد .

(نگهداري مواد خطرناک بايد مطابق با اطلاعات موجود دربرگه شناسائي ايمني مواد شيميائي يا  Material Safety Data Sheet =MSDS    باشد).                                                

    

      ضدعفوني كردن وسايل آزمايشگاهي : 

يخچال ها ، فريزرها ، بن ماري ، سانتريفوژ و .... بايد بطور مرتب تميز شده و نيز بطور متناوب منطبق بر برنامه زمانبندي كه بوسيله مسئول آزمايشگاه تعيين مي گردد ، ضدعفوني گردند. مخصوصاً در مواردي كه آلودگي مهمي به وجود آيد بايد فوراً اين عمل انجام شود .

در هنگام تميز كردن آزمايشگاه و وسايل بايد دستكش ، گان و لباس هاي حفاظتي مناسب پوشيده شود .

 نکته مهم : وسايل و تجهيزات بايد قبل از انتقال به بيرون از مرکزجهت تعمير و يا تعمير در داخل مرکز با مواد ضدعفوني کننده مناسب، ضدعفوني گردند.

 

روش هاي جدا سازي بيماران  :

هنگامي كه با بيماران تماس داريد ، بايد كاركنان آزمايشگاه با مشورت كميته كنترل عفونت ، روش هاي جداسازي بيماران را كه بوسيله بيمارستان تعيين شده ، مورد توجه قرار داده و رعايت موارد ايمني را بنمايند .

 

 

 

 

مشخص نمودن وسايل و نواحي تميز و آلوده :

همه تلفن ها ، دستگيره در ، صفـــحه كليد ويدئو ، صفحه كليد كامپيوتر و ديــــگر وسايلي كه در تماس با دست

هستند ، ممكن است آلوده باشند. در اين موارد ممكن است لازم باشد كه برچسب هشداردهنده بر روي آنها نصب شود و بايد تمام روش هاي لازم جهت جلوگيري از آلودگي وسايل فوق مورد استفاده قرار گيرد .

اشخاصي كه در اين مناطق با دست هاي بدون دستكش و با اين وسايل در تماس مي باشند بايد دستكش بپوشند و يا دستهايشان را بعد از تماس با اين وسايل بشويند .

حتي الامكان بايد از تماس دست با صورت مخصوصاً هنگامي كه از تلفن و وسايل مشابه ديگر ، استفاده
مي گردد خودداري نمود . بايد كاركنان نواحي فني قبل از تماس با وسايل فوق دستكش ها را بيرون بياورند.

همچنين مي توان از پوشش هاي پلاستيكي جهت صفحه كليد كامپيوتر ، تلفن ها وغيره، در مواقع آلودگي هاي مهم استفاده نمود .

 

راههاي خروج :

بهيچوجه نبايد خروجي ها و راهروها مسدود باشند. نبايد زباله ها ، وسايل ذخيره ، لوازم يا مبلمان غير قابل استفاده را در راههاي خروجي و راهروها قرار داد. نبايد درهاي خروجي نيز مسدود يا قفل شده باشند .

بايد وسايل آتش نشاني،پتوها، دوش هاي اضطراري وغيره در معرض ديد ودر دسترس باشد .راههاي منتهي به ساختمان نيز بايد باز باشد.

 

 ورود کودکان :

بهيچوجه نبايد کودکان و افراد زير 16 سال سن به محل هاي فني آزمايشگاه وارد شوند.

 

کمکهاي اوليه

  بايد جعبه كمك هاي اوليه ونيز مکاني جهت ارائه کمکهاي اوليه در آزمايشگاه وجود داشته باشد.

 

 وسايل شخصي كاركنان :

 نبايد وسايل شخصي مانند كيف پول ، كت ، پوتين يا چكمه ، ليوان چاي و قهوه ، زيرپيراهني ، غذاهاي بسته بندي نشده و يا داروها را در قسمت هاي فني آزمايشگاه قرار داد .

                                                                                      

    دفع زباله :

 از تجمع زباله جلوگيري نموده و بايد حداقل يكبار در روز دفع شوند.

 

    کنترل ورود حيوانات :

بوسيله نصب توري و سمپاشي نمودن وغيره، ورود حشرات ، جوندگان و ... را در محيط آزمايشگاه كنترل نمائيد.  همچنين حيوانات خانگي نبايد به محل هاي فني آزمايشگاه وارد شوند.

 

 استفاده از وسايل تزئيني در محيط آزمايشگاه :

     استفاده از وسايل مربوط به جشن ها بايد با روش هاي سازمان يافته اي انجام شود. نبايد در اين رابطه ازوسايل      تزئيني الكتريكي ، شمع هاي مومي و وسايل ديگري كه احتمال بروز آتش سوزي را به دنبال دارد ، استفاده نمود .

+ نوشته شده توسط سید محسن هاشمی زاده در جمعه نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 21:44 |