راهنماي ايمني جهت انتقال نمونه هاي آزمايشگاهي بوسيله پست وغيره

نمونه را داخل ظرف درپيچ دار كه غير قابل نشت وغير قابل نفوذ به مايعات باشد، قرار دهيد واطراف آن راماده جاذب الرطوبه بگذاريد .

سپس آن را داخل محفظه دومي كه غير قابل نشت وغير قابل نفوذ به مايعات بوده ، قرار داده ومشخصات نمونه را روي آن درج كنيد.

سپس محفظه را داخل محفظه سوم قرار داده وعلامت خطر زيستي( Biohazard )را روي آن نصب نموده وآدرس را روي آن بنويسيد.

 

سترون سازي :

معمولترين راههاي سترون سازي درآزمايشگاه بوسيه حرارت خشك (با استفاده از دستگاه فور ) وحرارت مرطوب تحت فشار(با استفاده از دستگاه اتوكلاو ) انجام مي پذيرد.

ازفور جهت وسايلي كه تحمل حرارت بالا رادارند ، استفاده مي گردد. طبق استاندارد جديد ، درجه حرارت بايد0 18 -160 درجه سانتيگراد بوده وبمدت 2تا4 ساعت فرايند سترون سازي ادامه داشته باشد .

جهت  سترون سازي محيط هاي كشت دراتوكلاو از درجه حرارت 121 درجه سانتيگراد ، به مدت  15 دقيقه وتحت 15 پوند فشار ،استفاده مي شود.جهت سترون سازي پسماندهاي عفوني از درجه حرارت 121 درجه سانتيگراد ، تحت 15 پوند فشار وبمدت حداقل 30 دقيقه تايك ساعت ، استفاده مي گردد.

صحت عملكرد دستگاههاي فورواتوكلاو بايد بوسيله انديكاتورهاي شيميايي و بيولوژيكي بررسي گردد.

 

ضدعفوني نمودن :

جهت ضدعفوني نمودن ، ارزانترين ودردسترس ترين ماده ، مايع سفيد كننده خانگي مي باشد ، به شرط اينكه داراي كلرفعال به ميزان 5 % باشد. جهت ضدعفوني نمودن خون ، مايعات بدن ومواد دفعي بيماران از رقت 10/1 آن و نيز جهت ضدعفوني نمودن كف ، زمين ، ديوار ولباس ازرقت 50/1 آن استفاده مي شود. همچنين مي توان از محلول هيپوكلريت سديم به ميزان 100 ميلي ليتر در ليتر ، جهت ضدعفوني نمودن  مايعات بدن  ، خون ومواد دفعي بيماران ويارقت 20 ميلي ليتر درليتر آ ن جهت ضدعفوني نمودن كف ، زمين ،  ديوارولباس استفاده نمود.ازمحلولهاي ضدعفوني كننده ديگر كه جهت سطوح مي توان استفاده نمود ، الكل 70 % ومحلول آب اكسيژنه 3 % مي باشد که استفاده از محلول اخير جهت فلزات مناسب نمي باشد.محلول فنل 5% نيزجهت ضدعفوني مواد ووسايل آلوده به باکتري مايکو باکتريوم توبرکلوزيس استفاده مي شود.

 

پسماند هاي آزمايشگاهي :.

در آزمايشگاه انواع پسماندهاي عادي (خانگي ) ، پسماندهاي عفوني ، شيميايي ، تيز وبرنده ، پرتوزا وتركيبي ( تركيبي ازمواد شيميايي  ، راديواكتيو وياعوامل عفوني ) وغيره توليد ميشود.

به منظور حفظ سلامت افراد ، محيط زيست وجلوگيري از اثرات سوء پسماندها ، مديريت ايمن وصحيح آنها ضروري است. برنامه مديريت شامل مراحل تفكيك (جداسازي ) ، آلودگي زدايي ، ذخيره ( انباشت ) ، حمل ونقل ودفع مي باشد.

از راههاي دفع بهداشتي زباله ها مي توان به اتوكلاو كردن ، سوزانيدن دركوره مخصوص (طراحي مناسب كوره واخذمجوزهاي لازم از سازمان حفاظت محيط زيست) ، دفن نمودن در زير خاک ،  سيستم فاضلاب

 ( اخذ مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست براساس نوع  ، مقدار وغلظت هاي پسماندهاي توليدي توسط هر آزمايشگاه) ، موادشيميايي ضدعفوني كننده  ، اشعه UV (نفوذ كم برروي لايه نازك مواد ) ، اشاره نمود.

كليه پسماندهاي آلوده آزمايشگاهي بايد باروش مناسب آلودگي زدايي وسپس به طريقه بهداشتي وبه طور روزانه دفع گردند.پسماندهاي تيز وبرنده بايد درمحفظه هاي مقاوم مخصوص (Safety Box)  قرار گرفته وقبل از اينكه كاملا پرشوند ،  به طريقه بهداشتي دفع شوند.

دفع پسماندها بايد دركيسه هاي ضخيم ،  مقاوم ورنگي مطابق با قوانين كشور (زرد ) انجام پذيرد.

درموقع جمع آوري  ، حمل ودفع پسماندها بايد از وسايل و پوششها ي حفاظتي استفاده شود.

تمامي مراحل جمع آوري وحمل ونقل پسماندها بايد با دست انجام پذيرد ، زيرا وسايل مكانيكي باعث پاره شدن كيسه ها وترشح و پاشيدن مواد آلوده ميگردد.

+ نوشته شده توسط سید محسن هاشمی زاده در دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 8:31 |